Caption 1
Caption 2
Caption 3
1,3 milliárd
forint támogatást
nyertünk
ügyfeleinknek

bővebben...

nyerési esély,
ha bennünket
választ pályázata
elkészítéséhez

bővebben...

alapdíj
vállalkozási típusú
pályázatoknál,
csak sikerdíj

bővebben...

VÁLLALKOZÓK FIGYELEM!

uj szechenyi logo tp

Talán az UTOLSÓ kiváló lehetőség ESZKÖZBESZERZÉSHEZ kapcsolódó, 50%-os mértékű vissza nem térítendő támogatás igénylésére a 2014-2020-as EU-s költségvetési időszakban!

A napokban lezárult a társadalmi egyeztetése a GINOP-2.1.8-17 azonosítószámú, „ A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén” című pályázatnak

PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

A Felhívás célja a hazai mikro, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése adaptív technológiai innovációs tevékenységek támogatásával. A Felhívás olyan eszközök, immateriális javak beszerzését támogatja, amelyek a támogatást igénylő vállalkozásnál a támogatási kérelem benyújtásakor nem álltak rendelkezésre és beszerzésük révén a támogatást igénylő vállalkozásnál

 • új vagy lényegesen módosított termék, szolgáltatás, eljárás jön létre, vagy
 • új vagy lényegesen módosított eljárás, technológia alkalmazására, piaci bevezetésére kerül sor.

A Pályázati Felhívás esetében innováció alatt a 2014. évi LXXVI. törvény a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról 3. § 6. pontja alapján meghatározott innováció fogalmát, beleértve az adaptív innovációt értjük, tehát a gazdasági tevékenység hatékonyságának, jövedelmezőségének javítása, a kedvező társadalmi és környezeti hatások elérése érdekében végzett tudományos, műszaki, szervezési, gazdálkodási, kereskedelmi műveletek összessége, amelyek eredményeként új vagy lényegesen módosított termék, eljárás, szolgáltatás jön létre, új vagy lényegesen módosított eljárás, technológia alkalmazására, piaci bevezetésére kerül sor, ideértve azokat a változásokat, amelyek csak adott ágazatban vagy adott szervezetnél minősülnek újdonságnak.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 17 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 850-3400 db.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5 millió forint, maximum 15 millió forint. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség: 50%-a lehet.

A projekt az elszámolható összköltsége nem haladhatja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét, azzal, hogy a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 300 millió Ft lehet.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be olyan mikro-, kis-, és középvállalkozások,

 • amelyek, rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
 • amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,

 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,

 • amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá.

A GINOP-2.1.8-17 Felhívás esetében nem nyújthat be támogatási kérelmet azon támogatást igénylő, amely a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2. prioritásában benyújtott támogatási kérelme kapcsán már részesült támogatásban, vagy a támogatási kérelmének elbírálása folyamatban van. A Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek NEM támogathatóak! A támogatási kérelemben kizárólag egy megvalósítási helyszín megjelölésére van lehetőség.

Azon projektek támogathatók, amelyek közvetlenül vagy közvetve illeszkednek a Nemzeti S3-ban meghatározott nemzeti vagy horizontális ágazati prioritások vagy intelligens technológiák valamelyikéhez.

A nemzeti vagy horizontális ágazati prioritások:

 • Egészséges társadalom és jólét;

 • Fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák;

 • Tiszta és megújuló energiák;

 • Fenntartható környezet;

 • Egészséges és helyi élelmiszerek;

 • Agrár-innováció;

 • Infokommunikációs technológiák és szolgáltatások;

 • Befogadó és fenntartható társadalom, élhető környezet.

Intelligens technológiák:

 • fotonika, lézertechnológia

 • különleges anyagok, korszerű anyagok, modern anyagtechnológiák

 • bionika

 • nem gépipari fémfeldolgozás

 • elektronika és félvezető-technológia

 • korszerű szénhidrogén technológia (kőolaj, földgáz)

 • korszerű csomagolástechnikai technológiák

 • vegyipar (pl. gumiipar, műanyagipar, intermedier, műtrágya és kozmetikumok gyártása)

 • építőipar (építőanyag-technológiák)

 • textilipar

 • fa- és bútoripar

 • logisztika

 • kulturális és kreatív ipar

Támogatásban nem részesíthető igénylők köre:

 • amely nem rendelkezik legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele,

 • amelynek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben nem érte el a minimum 1 főt.

 • amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív,

 • akinek, vagy amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent,

 • amely jelen projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét,

 • amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete, az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában,

 • amely vállalkozás ezen Felhívás keretéből már részesült támogatásban,

 • amely a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2. prioritásában benyújtott támogatási kérelme kapcsán már részesült támogatásban, vagy a támogatási kérelmének elbírálása folyamatban van (beleértve a kifogáskezelési eljárást is). Kivéve ez alól, ha a támogatás részére történt megítélése ellenére nem kötött Támogatási Szerződést/nem kapott Támogatói Okiratot, vagy elállt attól.

 • amely vállalkozás fejlesztendő tevékenysége nem a Felhívás 2. számú mellékletében található TEÁOR számok alá tartozik,

 • nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére,

 • amely a beszerzést olyan vállalkozástól veszi igénybe, mely vállalkozás tagja(i), tulajdonosa(i), alkalmazottja(i), továbbá a vállalkozás képviseletére jogosult(ak) személy(ek) a támogatási kérelem benyújtását megelőzően, támogatást igénylő vállalkozásban döntési, felügyeleti, irányítói jogkört gyakorolt(ak), vagy jelenleg gyakorol(nak).

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Önállóan támogatható tevékenységek

 • Eszközbeszerzés
  Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése.

 • Immateriális javak beszerzése
  Harmadik féltől piaci áron megvásárolt szoftver, gyártási licenc vagy know-how, amennyiben a tranzakcióra a piaci feltételeknek megfelelően került sor.

KÖTELEZŐ VÁLLALÁS

 • Saját tőke mértékének növelése

A támogatást igénylő vállalja, hogy saját tőkéje a projekt megvalósítás befejezését követően a fenntartási időszak első üzleti évben a teljes megítélt támogatási összeg legalább 50%-ával növekszik és annak mértéke nem csökken a fenntartási időszak végéig.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. november 30. 9 órától 2018. január 31-én 12 óráig lehetséges.

A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján egyszerűsített kiválasztási eljárásrend alapján, folyamatos értékelés keretében kerülnek elbírálásra.

A rendelkezésre álló keret várhatóan gyorsan kimerül majd, így nem ajánlott késlekedni, időben el kell kezdeni a felkészülést! Keressék irodánkat bizalommal!